جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

دريچه ها

دريچه ها
ما چون دو دريچه ، رو به روي هم
آگاه ز هر بگو مگوي هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز اينده
عمر اينه ي بهشت ، اما … آه
بيش از شب و روز تيره و دي کوتاه
کنون دل من شکسته و خسته ست
زيرا يکي از دريچه ها بسته ست
نهمهر فسون ، نه ماه جادو کرد
نفرين به سفر ، که هر چه کرد او کرد
م.اخوان ثالث

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.