جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

مردی با اسلحه

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد
وقتی پول ها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید :
آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم
سپس دزد اسلحه را به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت
او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند
و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.