جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Syrian Conflict Unlikely to End in Near Future – UN Chief

UN Secretary-General Antonio Guterres believes that the ongoing Syrian crisis is unlikely to end in the near future.

More:
Syrian Conflict Unlikely to End in Near Future – UN Chief

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.