جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Philippine President Rodrigo Duterte Declares Marawi ‘Liberated’ From ISIS Terrorists

Philippine President Rodrigo Duterte has declared Marawi liberated from terrorists, signalling an end to almost five months of fighting in the southern Philippine city.

Original post:
Philippine President Rodrigo Duterte Declares Marawi ‘Liberated’ From ISIS Terrorists

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.