جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Labor’s decision to oppose the Iraq war was correct, history shows

Tuesday marks the 15th anniversary of the catastrophic US decision to invade Iraq and Australia’s foolhardy decision to participate in that illegal invasion.

Go here to read the rest:
Labor’s decision to oppose the Iraq war was correct, history shows

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.