جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Greens condemn ‘Trump-led’ strike on Syria

The Green Party says it opposes the US-led strike on Syria, taking a harder line than the Prime Minister.

See the original post here:
Greens condemn ‘Trump-led’ strike on Syria

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.

Greens condemn ‘Trump-led’ strike on Syria

The Green Party says it opposes the US-led strike on Syria, taking a harder line than the Prime Minister.

Originally posted here:
Greens condemn ‘Trump-led’ strike on Syria

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.