جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Ex-FBI chief James Comey says Trump ‘morally unfit to be president’

Former FBI director James Comey has said Donald Trump is a man “morally unfit to be president”, who treats women like “pieces of meat”.

Read more here:
Ex-FBI chief James Comey says Trump ‘morally unfit to be president’

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.