جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

‘Finish the fighting’: Syrian families living in Winnipeg react to U.S.-led airstrikes

There is a mix of outrage and optimism to the U.S.-led airstrikes against Syria’s government among Winnipeg’s Syrian community.

Visit link:
‘Finish the fighting’: Syrian families living in Winnipeg react to U.S.-led airstrikes

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.

‘Finish the fighting’: Syrian families living in Winnipeg react to U.S.-led airstrikes

There is a mix of outrage and optimism to the U.S.-led airstrikes against Syria’s government among Winnipeg’s Syrian community.

Read more:
‘Finish the fighting’: Syrian families living in Winnipeg react to U.S.-led airstrikes

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.