جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Russia’s response? Warships loaded with tanks and military supplies spotted ‘leaving Turkey for Syria’

Russian warships loaded with tanks have been spotted leaving Turkish waters headed for Syria.

Excerpt from:
Russia’s response? Warships loaded with tanks and military supplies spotted ‘leaving Turkey for Syria’

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.

Russia’s response? Warships loaded with tanks and military supplies spotted ‘leaving Turkey for Syria’

Russian warships loaded with tanks have been spotted leaving Turkish waters headed for Syria.

Read more here:
Russia’s response? Warships loaded with tanks and military supplies spotted ‘leaving Turkey for Syria’

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.