جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US slaps sanctions on Iran’s central bank governor

The US slapped sanctions on the governor of the Central Bank of Iran, charging him with aiding the Revolutionary Guard Corps’ (IRGC) transfer of millions to Lebanon’s Hizballah.

Read more from the original source:
US slaps sanctions on Iran’s central bank governor

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.