جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Iran signs provisional pact to enter Russia-led free-trade zone

The five-nation Eurasian Economic Union (EEU) has signed a 3-year provisional agreement with Iran to welcome the Islamic Republic into the bloc’s free-trade zone.

See the rest here:
Iran signs provisional pact to enter Russia-led free-trade zone

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.