جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Despite American pressure, India says it will have independent ties with Iran

Despite American pressure on Tehran and on New Delhi to cut its oil imports from Iran, India has come out and said it will have independent ties with Iran.

See the rest here:
Despite American pressure, India says it will have independent ties with Iran

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.