جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Is Turkey’s currency crisis about to go global?

Turkey’s currency crisis could be about to go global, leading to a rout in emerging markets that would have a devasting effect on the world economy.

Read the original here:
Is Turkey’s currency crisis about to go global?

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.