جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

معضلی جدید به نام "صادرات کیوی‌ کال"

کیوی یکی از محصولات باغی ارزآور بوده که طی سال‌های اخیر وضعیت مناسبی از حیث تولید، صادرات و ارزآوری داشته است، اما حالا شاهد صادرات این محصول زودتر از موعد و به صورت نرسیده هستیم؛ در حالی که به گفته معاون وزیر کشاورزی، این وزارتخانه با صادرات محصول نرسیده ممنوع است.

Follow this link:
معضلی جدید به نام "صادرات کیوی‌ کال"

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.