جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

US cannot stop oil export from Iran

The US cannot null oil export from the Iran, as there is no sufficient volume of alternative sources on the market to replace the share of Teheran, said Hossein Kazempur Ardebili, representative of Iran in OPEC.

See original here:
US cannot stop oil export from Iran

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.