جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Qatar’s Exit From OPEC To Have ‘No Major Impact’ On Oil Prices – Analysis

Qatar’s decision to exit OPEC next month is unlikely to have a significant impact on the oil group’s structure or on short-term oil prices, according to analysts.

Continued here:
Qatar’s Exit From OPEC To Have ‘No Major Impact’ On Oil Prices – Analysis

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.