جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

Latest European sanctions to complicate already-fragile Iran-EU relations

The recent move by the European Union to impose sanctions against Iran over unproven allegations of terrorist activities, seems to have further complicated the relations between the Islamic Republic and Europe.

Read the original post:
Latest European sanctions to complicate already-fragile Iran-EU relations

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.