جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

The Russian Military’s Greatest Challenge Isn’t America

ussian president Vladimir Putin has money to burn on hypersonic missiles, doomsday torpedoes and a military intervention in Syria.

Read more here:
The Russian Military’s Greatest Challenge Isn’t America

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.