جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

The geoeconomics of CPEC

GRAPPLING with a crippling economic crisis at home, Pakistan is compelled to tread slowly and carefully in the emerging geoeconomics and politics of the region.

Original post:
The geoeconomics of CPEC

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.