جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

President Xi: China will become more open with vigorous civilizations

China in the future will embrace the world with a more open attitude and contribute to the world with more vigorous civilization achievements, Chinese President Xi Jinping said on Wednesday.

Go here to read the rest:
President Xi: China will become more open with vigorous civilizations

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.