جرقه ايراني: علمي، آموزشي، سرگرمي و اخبار و …

از "تعیین وظایف مستشار آمریکایی امور فلاحت" تا "ممنوع شدن داشتن بیش از یک…

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سیمین روز مرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

More here:
از "تعیین وظایف مستشار آمریکایی امور فلاحت" تا "ممنوع شدن داشتن بیش از یک…

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.