برچسب مطالب ‘آن روز را دوست دارم که’

آن روز را دوست دارم که

آن روز را دوست دارم که با طلوع عشق تو آغاز کنم ، روزي که خورشيد عشق تو سردي زندگيم را گرمي بخشد آن چنان گرمي که : تمام وجود را فرا گيرد ، زماني زنجير را دوست دارم که زنداني عشق تو باشم و چه زيباست حصار زندان هنگامي که خود را محصور در […]

بیشتر »