برچسب مطالب ‘آوازعاشــقانه ي ما درگــلو شکــــست’

آوازعاشــقانه ي ما درگــلو شکــــست

آوازعاشــقانه ي ما درگــلو شکــــست حق با ســکوت بود،صـدادرگلوشکست ديـــگر دلم هــواي ســـرودن نميــــکند تنـــها بهـــــانه ي دل ما درگلوشــکست سربسته ماند بغــض گره خورده دردلم آن گريه هاي عقده گشادر گلو شکست اي داد، کــــس به داغ دل باغ دل نــداد اي واي ،هاي هاي غرا درگلو شکست آن روزهاي خوب که ديديم ،خواب […]

بیشتر »