برچسب مطالب ‘اشک ودستمال کاغذی’

اشک ودستمال کاغذی

اشک ودستمال کاغذی دستمال کاغذی به اشک گفت: قطره قطره ات طلاست یکم ازطلای خودحراج میکنی؟ عاشقم بامن ازدواج میکنی؟ اشک گفت: ازدواج اشک ودستمال کاغذی؟ توچقدر ساده ای!خوش خیال کاغذی توی ازدواج ماتومچاله میشوی چرک میشوی وتکه ای زباله میشوی پس برووبی خیال باش… عاشقی کجاست؟ توفقط دستمال باش! دستمال کاغذی دلش شکست گوشه […]

بیشتر »