برچسب مطالب ‘امروز با خيام’

امروز با خيام

امروز با خيام امروز که نوبت جواني من است مي نوشم که از آنکه کامراني من است عيبم مکنيد گرچه تلخ است خوش است تلخ است، از آنکه زندگاني من است

بیشتر »