برچسب مطالب ‘بسياري از والدين جوان، در نحوه خواباندن فرزندشان مشکل دارند’

بسياري از والدين جوان، در نحوه خواباندن فرزندشان مشکل دارند

بسياري از والدين جوان، در نحوه خواباندن فرزندشان مشکل دارند درباره شيوه و جهت خواباندن شيرخوار برايمان مي‌گوييد؟ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ سوال خوبي کرديد. اکثر مرد‌م نمي‌د‌انند‌ که خواباند‌ن شيرخوار به پهلو نيز خطرناک است. د‌ر حقيقت اگر کود‌ک شما بي‌آنکه به پشت قرار گيرد‌، به پهلو خواباند‌ه شود‌ احتمال بروز نشانگان مرگ ناگهاني کود‌ک د‌و برابر […]

بیشتر »