برچسب مطالب ‘تند غذا خوردن تازمان سيري کامل،احتمال چاقي را سه برابر افزايش مي دهد .’

تند غذا خوردن تازمان سيري کامل،احتمال چاقي را سه برابر افزايش مي دهد .

تند غذا خوردن تازمان سيري کامل،احتمال چاقي را سه برابر افزايش مي دهد . پژوهشگران ژاپني مي گويند کساني که غذاي خود را به سرعت مي بلعند و تا زماني که احساس سيري کنند به غذا خوردن ادامه مي دهند سه برابر کساني که به آرامي غذا مي خورند چاق مي شوند.محققان ژاپني با انجام […]

بیشتر »