برچسب مطالب ‘حكايت،داستان آموزنده’

داستان آموزنده

  مرد جوانی که می خواست راه روحانی را طی کندبه سراغ کشیشی در صومعه استکا رفت. کشیش گفت:”تا یک سال به هر کس به تو حمله کرد پولی بده“ تا دوازده ماه هر کس به جوان حمله میکرد جوان پولی به او میداد آخر سال باز به سراغ کشیش رفت تا گام بعد را […]

بیشتر »