برچسب مطالب ‘دريچه ها’

دريچه ها

دريچه ها ما چون دو دريچه ، رو به روي هم آگاه ز هر بگو مگوي هم هر روز سلام و پرسش و خنده هر روز قرار روز اينده عمر اينه ي بهشت ، اما … آه بيش از شب و روز تيره و دي کوتاه کنون دل من شکسته و خسته ست زيرا يکي […]

بیشتر »