برچسب مطالب ‘در برابر وحشي ترين تازيانه ها’

در برابر وحشي ترين تازيانه ها

در برابر وحشي ترين تازيانه ها سكوت مردانه و غرور آميز مرد نبايد بشكند. در برابر هيچ دردي،لب مرد به شكوه نبايد آلوده گردد. من از ناليدن بيزارم. سنگين ترين دردها و خشن ترين ضربه هاي آفرينش، تنها مي توانند مرا به سكوت وادارند. ناليدن، زاريدن، گله كردن، شكايت، بد است

بیشتر »