برچسب مطالب ‘رقص آرام’

رقص آرام

رقص آرام This is a poem این شعر توسط یک نوجوان متبلا به سرطان نوشته شده است. written by a teenager with cancer. She wants to see how many people get her poem. او مایل است بداند چند نفرشعر او را می خوانند. It is quite the poem. Please pass it on. این کل شعر […]

بیشتر »