برچسب مطالب ‘زمین خوردن بار سوم’

زمین خوردن بار سوم

زمین خوردن بار سوم وقت دارید بخوانید….. داستان خیلی قشنگ…… مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. مرد […]

بیشتر »