برچسب مطالب ‘شهید كیست فرهنگ شهادت چیست؟’

شهید كیست فرهنگ شهادت چیست؟

شهادت به حكم این كه عملی آگاهانه و اختیاری است و در راه و هدفی مقدس است 

بیشتر »