برچسب مطالب ‘صبر خدا’

صبر خدا

صبر خدا عجب صبري خدا دارد اگر من جاي او بودم همان يک لحظه ي اوّل که اوّل ظلم را مي ديدم از مخلوق بي وجدان جهان را با همه ي زيبايي و زشتي به روي يکديگر، ويرانه مي کردم عجب صبري خدا دارد اگر من جاي او بودم که مي ديدم يکي عريان و […]

بیشتر »