برچسب مطالب ‘فرشته بيكار’

فرشته بيكار

فرشته بيكار روزي مردي خواب عجيبي ديد. ديد كه پيش فرشته هاست وبه كارهاي آنها نگاه مي كند. هنگام ورود،دسته بزرگي از فرشتگان را ديد كه سخت مشغول كارند و تند تند نامه هايي را كه توسط پيك ها از زمين مي رسند،باز مي كنند وآنها را داخل جعبه مي گذارند.مرد از فرشته اي پرسيد […]

بیشتر »