برچسب مطالب ‘مراحل فراهم آوري اعضاء’

مراحل فراهم آوري اعضاء

مراحل فراهم آوري اعضاء 1.مرحله شناسايي روشهاي شناسايي شامل: الف: رابطين پيوند: در هر بيمارستان يک نفر که معمولا” سرپرستار يا يکي از پرسنل ICU مي باشد و با هماهنگي رياست بيمارستان انتخاب شده است ، در صورت داشتن بيمار مرگ مغزي واحد را مطلع مي نمايد. ب: تماس مستمر که توسط هماهنگ کننده به […]

بیشتر »