برچسب مطالب ‘معني تعداد شاخه گل ها بصورت کلي:’

معني تعداد شاخه گل ها بصورت کلي:

معني تعداد شاخه گل ها بصورت کلي: در يک دسته 1 شاخه گل: نشانه توجه يک فرد به طرف مقابل 3 شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل 5 شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل 7 شاخه گل: نشانه عشق معني تعداد شاخه گل هاي رز در يک دسته 1 شاخه رز: يک […]

بیشتر »