برچسب مطالب ‘مهاجر’

مهاجر

مهاجر روي قبرم بنويسيد مسافر بوده است……بنويسيد که مرغ مهاجر بوده است بنويسيد زمين کوچه ي سرگردانيست……او در اين معبر بر حادثه عابر بوده است صفت شاعر اگر همدلي وهمدرديست……در رسايم بنويسيد که شاعر بوده است .بنويسيد اگر شعري از او مانده بجاي……مردي ازطايفه شعر معاصر بوده است مدح گويي و ثنا خواني اگر دين […]

بیشتر »