برچسب مطالب ‘مي خواستم زندگي کنم ، راهم را بستند’

مي خواستم زندگي کنم ، راهم را بستند

مي خواستم زندگي کنم ، راهم را بستند ستايش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گريستم ، گفتند بهانه است خنديدم ، گفتند ديوانه است دنيا را نگه داريد ، مي خواهم پياده شوم آرشيو سخنان دكتر شريعتي

بیشتر »