برچسب مطالب ‘هيچ مگو’

هيچ مگو

هيچ مگو لقمان حکيم(ره)پسر را گفت:امروز طعام مخور و روزه دار و هر چه بر زبان راندي بنويس. شبانگاه همه آنچه را که نوشتي بر من بخوان انگاه روزه ات را بگشا و طعام خور.شبانگاه پسر هر چه نوشته بود خواند. دير وقت شد وطعام نتوانست خورد. روز دوم نيز چنين شد وپسر هيچ طعام […]

بیشتر »