برچسب مطالب ‘يك است و جلوش – تا بي نهايت – صفرها’

يك است و جلوش – تا بي نهايت – صفرها

يك است و جلوش – تا بي نهايت – صفرها صفر: خالي ? پوچ ? هيچ ! وقتي بخواد خود ش باشه تنها باشه وقتي بخواد فقط با صفرها باشه اما وقتي جلو يك بشينه …؟! وقتي بخواد فقط براي يك باشه از پوچي و از تنهايي در بياد همنشين يك بشه ؟! از كتاب […]

بیشتر »