برچسب مطالب ‘کیفیت زنده شدن در رجعت’

کیفیت زنده شدن در رجعت

عصر رجعت، قیامت صغرا است و یکی از وجوه مشترک آن با قیامت، زنده شدن مردگان می باشد. آنچه مسلّم است در آستانه قیامت، اسرافیل، برای احیای مردگان در صور می دمد. با این نفخه، همه از قبرها و از حالت بی هوشی و مرگ خارج می شوند.

بیشتر »